Weergawe 3.01 geldig vanaf 1. Januarie 2020

I) Aanvanklike bepalings
A) Bestek:
Hierdie algemene voorwaardes is van toepassing op alle samewerking, opdragte, aflewerings en dienste aan Q.auditors - Walter Grimm en International Certification Management Ltd. HongKong PRC
Aflewerings en dienste word uitsluitlik gemaak onder die onderstaande voorwaardes, vir die betrokke departement, "verhandeling van metaalgoedere" en "versameling en versending van algemeen toeganklike inligting" maar uitsluitlik van enige vorm van adviesaktiwiteitwaarmee die kliënt saamstem deur die bestelling te plaas. Verbale ooreenkomste en inligting moet as nie-bindend beskou word. Voorwaardes van die kontrakterende party word uitdruklik weerspreek. Afwykings van die "Algemene Bepalings en Voorwaardes" of selfs uitsluiting van ooreenkomste vereis ons uitdruklike skriftelike toestemming om geldig te wees.

B) Bestelling:
Bestellings moet skriftelik gemaak word indien moontlik. In elk geval word skriftelike opdragte wettiglik uitgereik met die kliënt se handtekening. In die geval van 'n mondelinge bestelling, stuur ons 'n bestellingsbevestiging. Die bestelling word as wettig bindend beskou indien dit binne een week skriftelik beswaar gemaak word. In dringende gevalle kan bestellings ook mondeling gedoen word en word dit geag uitgereik te wees, indien noodsaaklike e-pos korrespondensie 'n projekuitvoering voorstel.

C) Voordeel datum vir dienste en fakturering

Die termynvoordeel word gebruik in verband met die verskaffing van dienste soos volg. Dit is die voltooiingsdatum, presies die datum waarop die diens voltooi is. Dit kan in die vorm van mondelinge afhandeling wees, deur bevestiging van e-pos, of ondertekende oorhandiging van afgehandelde dokumente. As die diensverskaffer oor 'n langer tydlyn en selfs jare is, sal die finale datum van aanbieding van die gefinaliseerde dokumente as voordeeldatum beskou word. 

Vanweë die regsgrondslag wat van toepassing is vanaf 1 Januarie 2003, moet 'n faktuur sowel die datum van aflewering, die datum van aflewering of ander diens of die tydperk van uitvoering insluit. As die datum van die uitreiking van die faktuur saamval met die afleweringsdatum of ander diens, kan die afsonderlike staat van die diensdatum weggelaat word indien die faktuur die aantekening "datum van faktuurlewering of diensdatum" bevat.


D) Subkontrak:
Ons is ook geregtig om bestellings te verrig deur bevoegde werknemers of kommersiële / vrywillige samewerking vennote (geheel of gedeeltelik) en ook om dit te ruil.


E) bestelling kansellasie:
Ons behou die reg voor om bestellings te weier of om bestellings redelik te onderbreek sonder om 'n rede te gee. Net so is ons geregtig indien ooreengekome deadlines nie deur die ander party nagekom word nie, ooreengekom oor eie werk wat uitgevoer moet word of as daar twyfel bestaan ​​oor die kredietwaardigheid van die kliënt (bv. KSV-gradering wat erger as 450 is), die tussenliggende faktuurdokumente plaas en die projek onderbreek. .


F) verplasing:
Indien die aanvang van die projek deur u uitgestel word, is ons geregtig om 6 maande te hef nadat u die bestelling 25% van die ooreengekome fooi, maar ten minste 3 man dae as 'n aanbetaling betaal het. As die projek begin word, word ons gereeld uitgestel na die verloop van een jaar vanaf die plasing van die bestelling plus die gewone of ooreengekome projek duur, die totale ooreengekome fooi (enkelbedrag of gewone koste vir tydstoewysing). Indien dit onmoontlik vir ons maatskappy geword het nadat u 'n bestelling geplaas het weens redes waarvoor u die ooreengekome diens moet lewer of indien u ons diens weier (= kansellasie), mag die totale ooreengekome fooi (enkelbedrag of gewone koste vir tydtoewysing) wees dadelik verskuldig. Hierdie reëls geld ongeag of die projek reeds begin is.


G) Betaalvoorwaardes:
Basies, tensy anders ooreengekom, is ons fakture onmiddellik betaalbaar op die dag van fakturering in kontant, oorboeking of skoonmaak.
By die stuur van 'n faktuur met ingeslote kopieë word die betalingstydperk dadelik beskou, maar nie later as die datum wat in die faktuur gespesifiseer is nie, sonder enige aftrekking, word al sy bankkoste deur die kliënt by die faktuurbedrag bygevoeg.
In die geval van 'n laat betaling standaard rente in die bedrag van 1,5% per begin maand. verreken vanaf die datum van die rekeningkunde. Vanuit die 21. Ons behou die reg voor om elke 2 weke 'n betaalde herinnering aan u te stuur, wat die oop faktuurbedrag met 'n bykomende € 3, - verhoog. Die kliënt is nie geregtig om betalings of gedeeltelike betalings vir onvolledige prestasie, waarborg of waarborg eise of klagtes te weerhou nie, maar ons sal poog om in sy belang te handel.
As die kliënt in wanbetaling is, is Grimm geregtig om die betalings wat hy gemaak het, te vereffen ongeag sy toewyding aan ons eise volgens sy eie idees ooreenkomstig die beginsel van billikheid. In geval van wanbetaling is die koper verplig om aan Grimm te voldoen Om voorlopige koste te betaal, soos prokureursfooie, soekfooie en koste vir invorderingsagentskappe. As die koper in wanbetaling is of aansienlik agteruitgaan, sal Grimm daarop geregtig wees om al sy eise onmiddellik te verbeur, selfs al is die betaling daarvan uitgestel, om te onttrek uit kontrakte wat nog nie onmiddellik of gedeeltelik vervul is nie en die duur met onmiddellike effek oplos. effek.Grimm is in hierdie geval verder geregtig op die teruggawe van die goedere wat afgelewer moet word en goedere wat nie ten volle betaal is ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes nie.

In so 'n omkering is minstens 'n vaste rentekompensasie in die bedrag van minstens 25% van die faktuurwaarde. Die koper is nie geregtig op enige teenvorderings wat hy teen het nie Grimm moet hê, met die koopprys of verwante eise van Grimm om te vergoed.

H) Addisionele koste:

Dit is ons strengste maatskappypolitiek op 'n sukses basis en sonder die gewone koste in die bedryf, soos reisuitgawes, kilometersvergoeding, opleidingsgeld etx. om te werk. Bykomende koste kan egter kopiëringskoste, drukkoste, vertaalgelde, data-invoer, koste vir data-media, posgeld insluit as gevolg van die stuur van dokumente wat ingedien moet word, messenger dienste, ens., Wat deur die kliënt gedra moet word. Verdere moontlike bykomende koste kan voortspruit uit die ooreengekome gebruik van infrastruktuur van u onderneming, soos banke, rekenaars, drukkers, internet of telefoon. Ook 'n redelike hotel, enkel kamer met ontbyt, neem noodsaaklike oornagverblyf op die terrein van ons werkende personeel van die kliënt.

I) Behoud van titel:

Die voorwerp van aankoop of die goedere bly ons eiendom tot volle betaling van die koopprys en alle verwante koste en uitgawes. In geval van selfs gedeeltelike wanbetaling, is ons geregtig om die goedere te versamel sonder die toestemming van die koper. II) Bepalings vir die veld

A) Algemene voorwaardes:

Die kliënt sal toesien dat die organisatoriese raamwerksomstandighede die werk so glad moontlik kan uitvoer om die vinnige vordering van die proses te fasiliteer.
B) Dokumentvoorbereiding:
Die kliënt verseker dat Grimm selfs sonder sy spesiale versoek, moet alle dokumente wat nodig is vir die vervulling en uitvoering van die bevel betyds ingedien word en word hy ingelig oor alle gebeure en omstandighede wat van belang is vir die uitvoering van die bevel. Dit geld ook vir alle dokumente, prosesse en omstandighede wat eers tydens die aktiwiteite van die konsultant bekend word.


C) Interne inligting:
Die kliënt verseker dat sy werknemers en die wettige en moontlike gevestigde werknemersverteenwoordiging (ondernemingsraad) hieroor in kennis gestel word voor die aanvang van die werk.


D) Nie-werwing:
Die kliënt onderneem om alle nodige voorsorgmaatreëls te tref wat gepas is om die onafhanklikheid van die samewerking vennote en werknemers van Grimm in gevaar te stel. om te verhoed. Dit geld veral vir aanbiedinge van die kliënt vir indiensneming of die aanname van bestellings op eie rekening gedurende en ook binne twee jaar na voltooiing van die samewerking.


E) Kopiereg:
Grimm bly 'n kopiereg op sy dienste.

F) Gebruik reg:
In die lig van die feit dat die dienste wat verskaf word, intellektuele eiendom van Grimm is is die gebruiksrecht van toepassing, selfs na betaling van die fooi uitsluitlik vir die kliënt se eie doeleindes en as 'n reg om die werk in sy eie maatskappy te gebruik en slegs binne die omvang van die kontrak. Enigeen wat egter in die loop van 'n ontbinding van die maatskappy of 'n bankrotskap, maar ook die korttermynverklaring vir reproduksie doeleindes aanstuur of publiseer, eis skadevergoeding. In so 'n geval word volle voldoening benodig.


G) Konsultant aanspreeklikheid:
Grimm en sy werknemers verrig take ooreenkomstig algemeen aanvaarde beginsels van professionele praktyk.Grimm is slegs aanspreeklik vir skadevergoeding indien die bedoeling of growwe nalatigheid bewys kan word, en binne die raamwerk van statutêre bepalings. Dit geld ook vir oortredings van verpligtinge deur geraadpleegde kollegas. Die eis vir skadevergoeding kan slegs binne ses maande nadat die begunstigde (s) bewus geword het van die skade, maar nie later nie as drie jaar na die gebeurtenis wat aanleiding gee tot die eis, in die hof beweer word.

H) Fooi-eis

Grimm het in ruil vir die verskaffing van sy dienste aanspraak op die betaling van 'n billike fooi deur die kliënt. As die uitvoering van die bestelling nadat die kontrak onderteken is deur die kliënt verhinder is (bv. As gevolg van beëindiging), behoort dit Grimm egter die ooreengekome fooi. As die uitvoering van die bevel onderbreek word deur omstandighede wat aan die kant van Grimm en het 'n belangrike rede, so ook Grimm is slegs geregtig op die deel van die fooi wat ooreenstem met sy vorige prestasie. Dit geld veral as ten spyte van die beëindiging van die kliënt sy vorige prestasies bruikbaar is.Grimm kan die voltooiing van sy diens afhanklik maak op die volle bevrediging van sy fooiseise. Die klagte van die werk wat geregtig is, behalwe met ooglopende tekortkominge, nie tot die weerhouding van die Grimm geregtelike vergoeding.

I) tydtoewysing

In soverre terme soos man dag en manuur in ons aanbiedings ooreengekom is, verstaan ​​ons sestig minute onder 'n man se uur en onder een mandag, 'n diensvoorsiening van agt uur, behalwe 'n halfuur se middagete. Reis tye word nie toegeskryf aan, maar baie laat vertragings aan die kant van die kontrakteur.


J) Fooi
Tensy skriftelik anders ooreengekom, hang die bedrag van die fooi af van die tyd van voorbereiding van die fooi noot uitgereik deur die onderskeie vakverenigingsriglyne.
III) Slotbepalings


A) Plek van vervulling:
Die plek van uitvoering van die koopkontrak is die geregistreerde kantoor van Grimm, Aangesien die regsgebied vir alle dispute - insluitend regsgedinge in die wisselkoers, tjek en dokumentêre proses met die kontrakterende partye, wat geregistreerde handelaars is of geregistreer is in die handelsregister en regspersone en persone wat in die buiteland woon, die feitlike bevoegde hof as die distrik hof Oberwart laagste instansie, of onderskeidelik volgens die jurisdiksie onderskeidelik hoër hoër howe. Alle besigheidstransaksies is onderworpe aan die Oostenrykse wet met die uitdruklike uitsluiting van die VN Verkoopsverdrag.


B) Projek terugvoer:
Dit word uitdruklik ooreengekom dat u ons dadelik in kennis stel van negatiewe terugvoer van u onderneming sodat ons maatreëls kan tref. Verder gee jy ons toe nadat die projek 'n terugvoervorm en Grimm gestuur het data te lewer vir ons deurlopende verbeteringsproses.


C) agterstallige bedrae:
Ter wille van agterstallige bedrae word dunning- en invorderingskoste asook wanbetalingsbelasting gehef. In die geval van vertraging, is verdere uitgawes nodig, u dra al ons herinneringsgelde, alle koste wat ons opdoen in die nastrewing van ons eise (ook interne koste), uitgawes, kontantuitgawes (van watter titel ook al), asook alle voorgeskrewe, veral deur middel van die tussenkoms van 'n skuldinvorderingsagentskap of 'n prokureur aangegaan koste. In geval van wanbetaling word rente teen 1,5% per maand vanaf die sperdatum ooreengekom, die rente word maandeliks bygevoeg en die volgende maand word bereken uit die verhoogde kapitaalbasis. Inkomende betalings word eers aan rente en uitgawes gekrediteer en uiteindelik tot die suiwer faktuurbedrae, selfs al is daar nog iets op die betalingskwitansie aangedui.


D) opdrag van eise:
Ons behou die reg voor om eise aan derde partye toe te ken


E) Vertroulikheid:
Ons werknemers en kontraktuele vennote is geheimhouding. Dokumente en inligting wat aan ons gegee word, word vertroulik hanteer en, indien versoek, terugbesorg of vernietig na afloop van die projek.


F) Privaatheid:
Die kontrakterende party stem uitdruklik in dat die maatskappy se data wat nodig is vir die regstransaksie, deur EDP aangeteken en verwerk sal word. toornonderneem om hierdie data te beskerm volgens die stand van die kuns teen ongemagtigde toegang.

G) Fout en verkeerde druk:

Foute en drukwerk voorbehou. 'N Wedstryd van die ooreenkoms as gevolg van foute is uitgesluit.


H) Beperkingsbepaling:
Indien enige van bogenoemde bepalings onakkuraat, oneffektief of ongeldig is, bly beide die kontrak as 'n geheel en die ander bepalings en voorwaardes geldig.


I) Moontlike veranderinge:
Die huidige weergawe van ons bepalings en voorwaardes word gepubliseer op die internet vir al ons kliënte, verskaffers en sakevennote.

Terme en voorwaardes aanvulling vir China CCC dienste

Aflewerings- en betalingsvoorwaardes

Ons aanvaar geen aanspreeklikheid vir die resultate van die Chinese owerhede nie.

Die huidige koste is gebaseer op 'n tydige projek begin sodat die ouditdatum dienooreenkomstig aangepas kan word. As dit nie die geval is nie, sal verdere eksterne koste aangegaan word.

Alle pryse is netto.

By bestelling word 'n 50% afbetaling vereis vir alle eksterne koste.

Alle koste van die Chinese owerhede, reiskoste en toetskoste is by die aanbod ingesluit, slegs indien dit eksplisiet vermeld word

'N Gemiddelde tyd van 'n nuwe sertifisering van 3-6 maande word geskat. In die opvolg word dit vooraf beplan, en geen definitiewe periode nodig nie.

'N Gemiddelde tyd van twee maande vir die opdatering van huidige sertifikate word geskat.

Alle pryse is onderworpe aan die huidige wetlike vereistes van die Chinese owerhede. As dit verander, sal die aanbod ook aangepas word na oorlegpleging.

Alle pryse is onderworpe aan die huidige wisselkoers. Veranderinge in hierdie gebied sal dienooreenkomstig aangepas word na oorlegpleging.

Betaling onmiddellik na afloop van die oudit of diens indien nie anders omskryf nie. Klein hoeveelhede word uitgedeel aan RS, tesame met die hoofoudit.

 

Q-ouditeure Voorwaardes vir verwerking

Q.auditors sal in opdrag wees om CCC sake te hanteer. Die kliënt onderneem om alle nodige dokumente en prosesse te verskaf.

  1. Voldoen aan die CCC vereistes

  2. Om nodige dokumente te verskaf

  3. Ontmoet vereistes om die oudit te slaag

  4. Toegang tot die perseel

  5. Kontroleer en bevestig dokumente vir akkuraatheid

  6. Die inhoud van die bepalings en voorwaardes van Q.auditors word aanvaar.

Wat doen ons?

Ons ondersteun u in u besigheid vir sertifisering. Ons ondersteun u in die nodige aktiwiteite sodat u 'n vinnige, doeltreffende en kwalitatiewe sertifisering kry.

Hoe werk dit?

U sorg vir u kerntaak. Ons sal u deur u projek lei om u prosesse te ontwerp. Daarvoor hoef jy nie jou proses aan te pas by die vereistes nie, maar eerder om die bestaande prosesse te ontwerp.

Jou voordeel

U sorg vir u kerntaak. Ons sal u deur u projek lei om u prosesse te ontwerp. Daarvoor hoef jy nie jou proses aan te pas by die vereistes nie, maar eerder om die bestaande prosesse te ontwerp.

Ondersteuning

Unterstützung

Jy werk teen jou pas. U kan u projekte selfstandig via ons portaal hanteer, sowel as navraag doen oor persoonlike ondersteuning. Ons het ons dus verbind tot die geleentheid om u eie prosesse te ontwerp

Aanlyn administrasie

Aanlyn administrasie

Ons bied u die geleentheid om u eie sertifiseringsproses uit te voer, maar sonder om die kundigheid of ondersteuning van ervare werknemers te verlaat. Die aanlyn stelsel is ontwerp vir 'n verskeidenheid van certificaties en bied u FAQ lyste, sowel as gereed gemaak vorms en tabelle, sowel as 'n module om oop vrae met een van ons werknemers te verduidelik.

Verander Sertifisering

Verander Sertifisering

In ons vinnige tyd is veranderinge in die sakelewe 'n konstante begeleiding. Dit kan baie vinnig gebreek word. Daar is interne en eksterne redes hiervoor. Die KS gee 'n oorsig van die ooreenstemming tydens veranderinge.

samewerking

Vennootskappe

Ons het slegs 'n beperkte tyd en finansiële vermoë, en wil 'n omvattende diens bied, samewerkings maak net sin tussen verwante organisasies. Dit het 'n betroubare struktuur, sowel as 'n goeie interpersoonlike harmonie.

Gaan na bo